Majetek k prodeji

Mgr. Leona Hartman, LL.M. - insolvenční správce
Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. - insolvenční správce

Prodej nemovitého majetku dlužníka PLOMA, a.s. - vyhlášení výběrového řízeníMgr. Ivana Rychnovská, LL.M., insolvenční správce dlužníka PLOMA, a.s., IČ: 25556045, se sídlem Hodonín, Velkomoravská 79, PSČ 695 31, tímto, v souladu s pokynem zajištěného věřitele, vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitého majetku sepsaného v majetkové podstatě dlužníka, a to:

pozemky parc. č. 1451/81, 1451/10, 1451/8 a 9585, zapsáno na LV č. 2166 v kat. území Hodonín

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

- přímý prodej mimo dražbu nejvyšší nabídce dle § 289 IZ
- minimální kupní cena ve výši 3.000.000,- Kč
- spolu s nabídkou musí zájemce předložit doklad o tom, že má částku ve výši nabízení kupní ceny k dispozici
- písemné nabídky lze podávat nejpozději do 31. prosince 2018 do sídla insolvenční správkyně v zalepené obálce opatřené viditelným označením “PLOMA - výběrové řízení - NEOTEVÍRAT”
- doručené nabídky budou otevřeny v sídle insolvenční správkyně dne 7.1.2019 v 10:00 hod. za účastní insolvenční správkyně a zajištěného věřitele.
- otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit osoby, které nabídku podali
- insolvenční správce si vyhrazuje právo po projednání došlých nabídek se zajištěným věřitelem odmítnout všechny došlé nabídky, resp. žádnou z nich nepřijmout;
- toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku

Znalecký posudek je dostupný na adrese http://www.burzaspravcu.cz/files/1542273318ZP%20p%C3%A1nov_ploma.pdf


Pro bližší informace:
- Ing. Jitka Kotková - 602239666


Přidáno: 15. 11. 2018