O NÁS
Hartman, Rychnovská - sdružení advokátů

Advokátní kancelář Hartman, Rychnovská - sdružení advokátů navazuje na dlouholetou zkušenost a praxi datující se od roku 2003. Ve svém současném složení funguje advokátní kancelář od 1.7.2013. Svým klientům poskytujeme špičkové právní služby. Nabídneme Vám výhody středně velké advokátní kanceláře, která disponuje rozsáhlým know-how zejména v oborech práva obchodního, občanského, trestního a insolvenčního, samozřejmě také práva správního a stavebního, bytového, finančního, pracovního, daňového, jakož i řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících, a to jak cestou obecných soudů, tak rozhodčího řízení. Našim klientům poskytujeme profesionální zastupování v jednáních před soudy i jinými zejména správními orgány, a to ve věcech občanskoprávních, správněprávních i trestních.

Leona
HARTMAN
advokátka
Ivana
RYCHNOVSKÁ
advokátka
Mgr. Leona Hartman, LL.M Advokátka. V roce 2003 úspěšně absolvovala Právnickou fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v témže roce započala praxi jako advokátní koncipientka. Od roku 2007 je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Dále vykonává od roku 2009 praxi insolvenčního správce. Specializuje se na občanské a obchodní právo, zejména právo nemovitostí a akvizice, právo cenných papírů, správní řízení a stavební právo. Služby poskytuje taktéž v angličtině, částečně v němčině.
Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M Advokátka. V roce 2003 úspěšně absolvovala Právnickou fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v témže roce započala praxi jako advokátní koncipientka. Od roku 2007 je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Dále vykonává od roku 2009 praxi insolvenčního správce. Specializuje se na insolvenční, a zejména na právo týkající se nakládání s nemovitostmi, dále také na pracovní právo. Služby poskytuje taktéž v angličtině a polštině.

Jsme členem:
SPECIALIZACE
Když se řekne Hartman, Rychnovská - sdružení advokátů  vybavte si ...

Výhody středně velké advokátní kanceláře, která umí profesionálně a rychle pomoci v rozsáhlé škále právních odvětví a služeb, zejména v oborech práva obchodního a občanského, insolvenčního, správního a stavebního, finančního a směnečného, cenných papírů, duševního vlastnictví, ochrany hospodářské soutěže, nekalé soutěže, pravidel mezinárodního obchodu, pracovního, daňového, trestního, bytového, dopravního práva, jakož i řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících. Mezi další služby, které může naše advokátní kancelář nabídnout, patří zakládání obchodních společností a družstev a obecně prospěšných společností či zakládání občanských sdružení.

Advokacie

Poradenství v souvislosti se spornou agendou zahrnuje zejména detailní rozbor klientových dokumentů, přípravu podání vůči soudům a arbitrážním orgánům, jejich prezentaci před těmito orgány v první i další instanci, zastupování klienta při jednání u soudu nebo v rámci rozhodčího řízení, podávání opravných prostředků, jednání s protistranou včetně případné přípravy a uzavření dohody o mimosoudním vyrovnání. Bohaté zkušenosti máme i s vymáháním pohledávek svých klientů, se spory o náhradu škody, pracovněprávními spory a spory v oblasti nehmotných statků.

Dále se intenzivně věnujeme zdravotnickému (a s ním souvisejícímu) právu - zejména ve formě poradenství pro poskytovatele zdravotní péče a lékarny.

V rámci poskytování právní pomoci se zapojujeme do veškerých aspektů obchodních vztahů a zvláště se účastníme vyjednávání, koncipování a poradenství pro nejrůznější obchodní smlouvy, domácí i mezinárodní. Naše advokátní kancelář disponuje zkušenostmi s prováděním právního auditu v mnoha společnostech a odvětvích, včetně provádění Due Diligence. Náš přístup k právnímu auditu je cílený a závěrečná zpráva je vždy koncipována tak, aby přesně vyhovovala potřebám klienta. Vyžaduje-li to povaha řešené kauzy, popř. na přání klienta, spolupracujeme rovněž s odborníky v oblasti ekonomického, finančního a daňového poradenství či s auditorskými firmami.

Dále nabízíme možnost využití úschovné služby. Předmětem advokátní úschovy je zajištění právní jistoty stran, jestliže je jejich plnění podmíněno chováním protistrany či nějakou jinou skutečností. Z dlouholetých zkušeností víme, že investice do kvalitně poskytované úschovné služby se ve výsledku vyplatí. Pro potřeby finančních úschov vedeme samostatné účty vždy pro daného klienta, resp. daný případ. Vedení účtu je zcela transparentní a vzhledem k jejich pojištění nemusí mít klient o své finanční prostředky strach. Úschovné služby však nenabízíme pouze ve vztahu k finančním prostředkům, ale taktéž samozřejmě nabízíme úschovu dokumentů.

V případě naléhavé potřeby klienta jsme schopni zpracovat jím zadanou problematiku a vyhotovit požadovaný výstup (právní posouzení, návrh smlouvy atd.) i ve velmi krátkém časovém úseku.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v jazyce českém, anglickém, německém a slovenském.

Dále nabízíme i pomoc při ověřování podpisů na různých dokumentech, což zejména při podpisech kupních a jiných smluv, včetně uznávání závazků a postupování pohledávek, schůzích SVJ, valných hromadách a při dalších právních krocích má pozitivní dopady na rychlost řešení daných úkonů.


V případě sporu mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je možné mimosoudní řešení sporu u pověřeného subjektu. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.Sdělění k tzv. "AML (anti money laundering)" zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Advokát jako povinná osoba musí plnit povinnosti stanové výše uvedeným zákonem. Jedná se zejména o následující povinnosti:

- informovat klienta o poskytování služeb s ohledem na AML,
- identifikace klienta – advokát provede identifikaci, a to v případě, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí 1000 EUR, nebo pokud se jedná o podezřelý obchod, nebo počátek smluvního vztahu, nebo smlouva o pronájmu bezpečnostní schránky,
- je třeba provádět i následnou kontrolu klienta – toto se však netýká poskytování právních porad, ověřovanán právního postavení klienta, zastoupení v trestním řízení…,
- možnost odmítnout pokyn klienta, § 15 odst. 1 a 2 zákona – v případě, když se klient odmítne podrobit identifikaci, odmítne předložit plnou moc, neposkytne spolupráci při ověření předložených dokladů,
- § 20 odst. 1 zákona – kdy může advokát odložit příkaz klienta - pokud by nesplnění příkazu mělo následky uvedené tady: zmaření, nebo podstatně ztížení financování trestné činnosti, nebo dalších činností,
- pokud zjistí podezřelý obchod ve smyslu § 6 zákona, tak jej musí oznámit, s výjimkami uvedenými v zákoně, oznámení provede advokátní komoře.

Insolvence

Insolvenční správce Mgr. Leona Hartman, LL.M. a insolvenční správce Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. nabízí k prodeji majetek z majetkové podstaty dlužníků, jejichž jsou ustanoveným správcem. Majetek nabízeny k prodeji je k dispozici zde.


Mgr. Leona Hartman, LL.M.
 • Sídlo: Italská 834/34, 120 00 Praha
 • Provozovna Brno: Vranovská 45/1, 614 00 Brno (út 9:00 - 15:00)
 • Provozovna Litoměřice: Křižíková, 713, Litoměřice, 412 01 (po 9:00 - 15:00)
 • Provozovna Kralupy nad Vltavou: Jungmannova, 75, Kralupy nad Vltavou, 278 01 (čt 9:00 - 15:00)
 • Provozovna Ledeč nad Sázavou: Husovo náměstí, 16, Ledeč nad Sázavou, 584 01 (pá 9:00 - 15:00)
Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M.
 • Sídlo: Vranovská 45/1, 614 00 Brno (út 9:00 - 15:00)
 • Pobočka Praha: Italská 834/34, 120 00 Praha (út 9:00 - 15:00)
 • Provozovna Karviná: Příčná 327/1, 736 01 Havířov (čt 8:00 - 14:00)
 • Provozovna Litoměřice: Křižíková, 713, Litoměřice, 412 01 (po 9:00 - 15:00)
 • Provozovna Kralupy nad Vltavou: Jungmannova, 75, Kralupy nad Vltavou, 278 01 (čt 9:00 - 15:00)
 • Provozovna Ledeč nad Sázavou: Husovo náměstí, 16, Ledeč nad Sázavou, 584 01 (pá 9:00 - 15:00)

Dovolujeme si upozornit, že telefonické spojení je pro dlužníky dostupné Po - Čt od 9:00 do 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
Mediace

Mediace je alternativním způsobem řešení sporů, prostřednictvím něhož se hledá smír mezi stranami, zejména v obchodních a rodinných vztazích, a to za účasti nezávislého a nestranného mediátora, který koriguje smírné vyřešení sporu mezi stranami.

Slovy daného zákona se mediací rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (strana konfliktu) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.


Výhodami mediace jsou:
 • výsledek sporu je v rukou stran, mediátor je víceméně pouze prostředníkem stran, který vede strany ke smíru
 • rychlé a relativně neformální řízení
 • nestranný a nezávislý mediátor
 • stavění běhu promlčecích lhůt
 • uzavření smíru mezi stranami v podobě mediační dohody

Aby byla zajištěna odbornost mediačního řízení, klade zákon určité požadavky na osobu mediátora. Mezi ně zejména patří bezúhonnost, vysokoškolské vzdělaní složení mediační zkoušky a zápis na seznam mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. 4. 2016


Nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů vstupuje v účinnost ke dni 25. 5. 2018. Vzhledem k opatřením, která mají být v rámci tohoto nařízení provedena, je toto téma pro mnoho subjektů aktuálním tématem již dnes.

Jak již uvádím výše, jedná se o nařízení, nikoli o směrnici, tedy nastává zde přímá závaznost, dojde ke zpřísnění stávajících národních předpisů, dále v rámci nařízení může dojít ke zpřísnění stávajících sankcí. Nařízení se dotýká všech subjektů, které jakkoliv zpracovávají osobní údaje o jednotlivcích v EU.Mezi nejdůležitější pojmy nařízení patří dle čl. 4:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů: souhlas je jednoznačné potvrzení, které je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení subjektu údajů ke zpracování osobních údajů. Subjekt má také právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

 • zpracování: jakákoli operace s osobními údaji, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.“

 • správce a zpracovatel: správce je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Zpracovatel je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace.DPO – Data Protection Officer neboli Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Další novinkou výše uvedeného nařízení je taktéž zavedení pozice pověřence pro ochranu osobních údajů. Podle čl. 37 nařízení by měl podnik jmenovat pověřence v případech kdy:


  a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
  b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo
  c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Pověřenec má v podniku plnit roli koordinátora či pomocníka při dodržování pravidel ochrany osobních údajů, dále má plnit funkci jakéhosi prostředníka při komunikaci s dozorovými úřady.

Pokud si některý subjekt není jist, zda by měl v rámci své činnosti jmenovat DPO, je nutné provést interní analýzu, čímž se může předejít případným komplikacím poté, kdy nařízení nabude účinnosti.

GDPR PORADENSTVÍ

Jelikož se stále ohledně nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 objevuje mnoho nejasností, můžeme Vám poskytnout analýzu určenou přímo dle parametrů Vašeho podniku. Při zpracování interní analýzy můžeme poskytnout zhodnocení, které konkrétní body nařízení se Vás dotknou a v jakém směru, bližší rozbor případné právní problematiky nařízení, zhodnocení zavedení pozice DPO, určení potřebných profesních kvalit a znalostí DPO, doporučení nutných opatření.


Klientovi bezplatně sestavíme individuální cenovou nabídku dle jím zaslaných parametrů a požadavků ke zpracování.

GDPR ŠKOLENÍ


Individuální školení

Dle individuálních požadavků klienta můžeme mimo písemného zpracování interní analýzy taktéž připravit osobní školení sestavené na míru každého klienta. Za přínos osobního školení považujeme možnost přímé komunikace s klientem, který může během školení klást otázky školiteli. Na každé školení Vám připravíme zpracované podklady týkající se dopadu GDPR na Váš podnik. Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti školení podniků, ať už na úrovni nižšího, středního či vyššího managementu. Klientovi bezplatně sestavíme individuální cenovou nabídku dle jím zaslaných parametrů a požadavků.

Dle individuálních požadavků klienta můžeme mimo písemného zpracování interní analýzy taktéž připravit osobní školení sestavené na míru každého klienta. Za přínos osobního školení považujeme možnost přímé komunikace s klientem, který může během školení klást otázky školiteli.

Na každé školení Vám připravíme zpracované podklady týkající se dopadu GDPR na Váš podnik. Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti školení podniků, ať už na úrovni nižšího, středního či vyššího managementu.

Klientovi bezplatně sestavíme individuální cenovou nabídku dle jím zaslaných parametrů a požadavků.

AUDIOZÁKONY

Naše advokátní kancelář pro Vás připravila aplikaci Audiozákony. Jedná se o mobilní aplikaci, která Vám umožní poslouchat vybrané právní předpisy ve Vašem telefonu nebo tabletu. Více informací naleznete na www.audio-zakony.cz.

KONTAKTY

Hartman, Rychnovská
- sdružení advokátů


fakturační údaje:
Mgr. Leona Hartman, LL.M.
IČ: 71462481
DIČ: CZ7956193663

Vranovská 45/1
61400 Brno

bankovní spojení:
2102736560/0300
IBAN:
CZ13 0300 0000 0021 0273 6560
Československá obchodní banka a.s.

BRNO


Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M.
(ČAK: 11299, IČ: 71464514 )


brno@forteslegal.cz
+420 777 713 101
DS: indijv7


Vranovská 45/1,
614 00 Brno

PRAHA


Mgr. Leona Hartman, LL.M.
(ČAK: 11484, IČ: 71462481)


praha@forteslegal.cz
+420 777 713 366
DS: 4w2ijy9


Trojická 1904/14,
128 00 Praha

INSOLVENCE


Ing. Ondrej Gmitter
(specialista na oddlužení)


insolvence@forteslegal.cz
+420 777 713 228

(pro dlužníky dostupné Po - Čt 9:00 - 16:00 hod.)

Vranovská 45/1,
614 00 Brno