O NÁS
Hartman, Rychnovská - sdružení advokátů

Advokátní kancelář Hartman, Rychnovská - sdružení advokátů navazuje na dlouholetou zkušenost a praxi datující se od roku 2003. Ve svém současném složení funguje advokátní kancelář od 1.7.2013. Svým klientům poskytujeme špičkové právní služby. Nabídneme Vám výhody středně velké advokátní kanceláře, která disponuje rozsáhlým know-how zejména v oborech práva obchodního, občanského, trestního a insolvenčního, samozřejmě také práva správního a stavebního, bytového, finančního, pracovního, daňového, jakož i řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících, a to jak cestou obecných soudů, tak rozhodčího řízení. Našim klientům poskytujeme profesionální zastupování v jednáních před soudy i jinými zejména správními orgány, a to ve věcech občanskoprávních, správněprávních i trestních.

Leona
HARTMAN
advokátka
Mgr. Leona Hartman, LL.M
Mgr. Ivana Rychnovská, LL. M
Ivana
RYCHNOVSKÁ
advokátka
Mgr. Leona Hartman, LL.M Advokátka. V roce 2003 úspěšně absolvovala Právnickou fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v témže roce započala praxi jako advokátní koncipientka. Od roku 2007 je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Dále vykonává od roku 2009 praxi insolvenčního správce. Specializuje se na občanské a obchodní právo, zejména právo nemovitostí a akvizice, právo cenných papírů, správní řízení a stavební právo. Služby poskytuje taktéž v angličtině, částečně v němčině.
Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M Advokátka. V roce 2003 úspěšně absolvovala Právnickou fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v témže roce započala praxi jako advokátní koncipientka. Od roku 2007 je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Dále vykonává od roku 2009 praxi insolvenčního správce. Specializuje se na insolvenční, a zejména na právo týkající se nakládání s nemovitostmi, dále také na pracovní právo. Služby poskytuje taktéž v angličtině a polštině.Ondřej
DLOUHÝ
advokátní koncipient

Ladislav
VRUBEL
advokátní koncipient

Denisa
ČEJKOVÁ
advokátní koncipientka

Andrea
GABONAY
advokátní koncipientka

Jakub
FRÁNEK
advokátní koncipientJsme členem:


Publikujeme:

Níže si rovněž můžete přečíst odborné články a aktuality publikované pracovníky advokátní kanceláře Hartman, Rychnovská - sdružení advokátů

.

Co nám přinese novela insolvenčního zákona?


Dne 1. července 2017 nabývá účinnosti v pořadí již třicátá novela insolvenčního zákona, která v odborných řadách jak zákonodárců, tak soudců i insolvenčních správců vzbuzovala emoce a bouřlivé diskuze. Tento článek má za účel představit některé novinky, které novela přináší společně s podzákonnými předpisy a nastínit, jakým směrem se české insolvenční právo dále ubírá.

Účelem novely má být dle důvodové zprávy změna systému přidělování insolvenčních případů posílení dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce, zvýšit transparentnost insolvenčního řízení, ulehčit práci insolvenčním soudům, regulovat poskytovatele služeb ve spojitosti s insolvenčními návrhy a intenzivněji chránit subjekty před šikanózními insolvenčními návrhy.

K jednotlivým novinkám

V oblasti soupisu insolvenčních návrhů je zavedena tzv. akreditovaná osoba; akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Kromě notářů, advokátů a insolvenčních správců, pak může jen tato osoba po splnění přísných podmínek poskytovat služby v oblasti oddlužení. Maximální odměna za sepsání návrhu je 4 000 Kč a v případě manželů pak 6 000 Kč. Akreditovaná osoba si musí tuto pohledávku přihlásit jako pohledávku za majetkovou podstatou, protože automaticky ji nenáleží. V případě nepovolení návrhu na povolení oddlužení již insolvenční soud nemusí vždy prohlásit na majetek dlužníka konkurs.

Novela zákona postihuje i momenty účelové změny sídla právnické osoby kvůli výběru insolvenčního soudu a umožňuje také insolvenčnímu soudu z důvodu ochrany před šikanóznimi návrhy odmítnout insolvenční návrh, který je k němu podán jako k soudu místně nepříslušnému. Tímto se uvedená rozhodnutí urychlí v řádech měsíců. Pro věřitele jako insolvenčního navrhovatele pak bude záloha 50 000 Kč již vždy povinná (vyjma pracovněprávních a spotřebitelských návrhů).

Nově je zaveden institut předběžného posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Má-li insolvenční soud důvodné pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu podaného věřitelem, rozhodne, že insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním spise se v insolvenčním rejstříku nezveřejňují; učiní tak neprodleně, nejpozději do konce nejblíže následujícího pracovního dne po podání insolvenčního návrhu.

Také provozovny insolvenčních správců nezůstaly nedotknuty. Novela stanoví, že v provozovně je nutno vykonávat činnost v úředních hodinách nově jen 4 hodiny v týdnu. Do seznamu provozoven u každého jednotlivého krajského soudu se pak zapíše pouze ta provozovna, ke které insolvenční správce připojil prohlášení o odborném zaměření na řešení úpadku dlužníka oddlužením nebo konkursem jako první v pořadí.

Podzákonné předpisy k novele

Stranou zájmu zainteresovaných stran, zejména pak samotných insolvenčních správců, pak nemůžou zůstat určitě ani prováděcí vyhlášky z dílny Ministerstva spravedlnosti k novele insolvenčního zákona.

Vyhláška o standardech výkonu funkce insolvenčního správce stanoví, jak má insolvenční správce svědomitě vykonávat funkci s odbornou péčí. Nemalý výčet nezbytného minima pro výkon této funkce tak představuje i jakýsi exkurz do etického kodexu insolvenčních správců. V neposlední řadě pak tento předpis upravuje i vedení insolvenčních spisů.

Další prováděcí vyhláška je pak zaměřena na personální a materiální vybavení insolvenčního správce. Tato vyhláška stanoví minimální počet důvěryhodných a odborně způsobilých zaměstnanců nebo jiných pověřených osob připadajících na jednoho insolvenčního správce v poměru k probíhajícím řízením či počtu přezkoumávaných pohledávek v rozhodném období. Dále je určena hranice odborností zaměstnanců pro zastupování insolvenčního správce insolvenčním řízení před soudem a věřitelskými orgány a v ostatních případech.

A na jaké změny v insolvenčním právu se můžeme těšit v budoucnu?

Vláda v únoru 2017 podpořila podstatnou změnu insolvenčního práva ve smyslu větší dostupnosti oddlužení pro fyzické osoby a umožnit tak „fresh start“ ve formě osobního bankrotu pro větší skupinu lidí. Podle schváleného záměru tak bude možné povolit dlužníkovi oddlužení, pokud za tři roky splatí alespoň polovinu svých dluhů, nebo za pět let alespoň 30 % svých dluhů (tedy stávající úprava) anebo dokonce pokud bude po dobu sedmi let o splacení svých dluhů usilovat, pak může být dokonce míra uspokojení věřitelů nižší než 30 %.

Závěrem pak lze jen podotknout, že české insolvenční právo je dynamického charakteru a v budoucnu se můžeme těšit na další podstatné a vskutku zajímavé změny.


Mgr. Ladislav Vrubel, advokátní koncipient Hartman, Rychnovská – sdružení advokátů


9. 5. 2017 - Změny v odměnách exekutorů od 1. 4. 2017
Dnem 1. 4. 2017 nabyla účinnosti vyhláška č. 441/2016 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů.


Legislativní proces této vyhlášky byl do značné míry veřejnosti (laickou i odbornou) sledován, jakožto další postup vlády vůči soudním exekutorům, resp. jejich odměnám, které byly dlouhodobě vystavovány kritice.


Samotná novelizační vyhláška obsahuje co do merita věci pouze dvě témata, které se dotýkají minimální odměny exekutora a náhrady jeho hotových nákladů.


První významnou změnou je snížení minimální odměny soudního exekutora v případě peněžitého plnění – zde je došlo ke snížení částky 3000 Kč na částku o tisíc korun nižší. Nově tedy činí v tomto případě minimální odměna exekutora částku 2000 Kč. Rovněž v této výší bude nyní náležet odměna exekutorovi, pokud jeho oprávnění vykonat exekuci zaniklo za předpokladů stanovených § 11 odst. 2 vyhlášky.


Je vhodné dodat, že tato vyhláška se aplikuje pouze na exekuční řízení, které nastanou až po nabytí účinnosti této vyhlášky. Doposud běžící řízení se v otázce odměny soudního exekutora budou řídit právní úpravou dřívější.


Závěrem lze tedy konstatovat, že byl realizován další krok ve snižování odměny soudních exekutorů - tento postup je nepochybně příznivý k dlužníkům, neboť by již neměly nastávat excesy ve vztahu odměny exekutora k dlužné částce, nicméně zůstává otázkou zda-li nedojde k dalšímu odlivu soudních exekutorů z odvětví a tím i k omezení dobytnosti práv věřitelů.Mgr. Ing. Ondřej Dlouhý
advokátní koncipient
AK Hartman, Rychnovská – sdružení advokátů

GDPR - General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. 4. 2016


Nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů vstupuje v účinnost ke dni 25. 5. 2018. Vzhledem k opatřením, která mají být v rámci tohoto nařízení provedena, je toto téma pro mnoho subjektů aktuálním tématem již dnes.

Jak již uvádím výše, jedná se o nařízení, nikoli o směrnici, tedy nastává zde přímá závaznost, dojde ke zpřísnění stávajících národních předpisů, dále v rámci nařízení může dojít ke zpřísnění stávajících sankcí. Nařízení se dotýká všech subjektů, které jakkoliv zpracovávají osobní údaje o jednotlivcích v EU.Mezi nejdůležitější pojmy nařízení patří dle čl. 4:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů: souhlas je jednoznačné potvrzení, které je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení subjektu údajů ke zpracování osobních údajů. Subjekt má také právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

 • zpracování: jakákoli operace s osobními údaji, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.“

 • správce a zpracovatel: správce je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Zpracovatel je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace.DPO – Data Protection Officer neboli Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Další novinkou výše uvedeného nařízení je taktéž zavedení pozice pověřence pro ochranu osobních údajů. Podle čl. 37 nařízení by měl podnik jmenovat pověřence v případech kdy:


  a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
  b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo
  c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Pověřenec má v podniku plnit roli koordinátora či pomocníka při dodržování pravidel ochrany osobních údajů, dále má plnit funkci jakéhosi prostředníka při komunikaci s dozorovými úřady.

Pokud si některý subjekt není jist, zda by měl v rámci své činnosti jmenovat DPO, je nutné provést interní analýzu, čímž se může předejít případným komplikacím poté, kdy nařízení nabude účinnosti.SPECIALIZACE
Když se řekne Hartman, Rychnovská - sdružení advokátů  vybavte si ...

Výhody středně velké advokátní kanceláře, která umí profesionálně a rychle pomoci v rozsáhlé škále právních odvětví a služeb, zejména v oborech práva obchodního a občanského, insolvenčního, správního a stavebního, finančního a směnečného, cenných papírů, duševního vlastnictví, ochrany hospodářské soutěže, nekalé soutěže, pravidel mezinárodního obchodu, pracovního, daňového, trestního, bytového, dopravního práva, jakož i řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících. Mezi další služby, které může naše advokátní kancelář nabídnout, patří zakládání obchodních společností a družstev a obecně prospěšných společností či zakládání občanských sdružení.

Advokacie

Poradenství v souvislosti se spornou agendou zahrnuje zejména detailní rozbor klientových dokumentů, přípravu podání vůči soudům a arbitrážním orgánům, jejich prezentaci před těmito orgány v první i další instanci, zastupování klienta při jednání u soudu nebo v rámci rozhodčího řízení, podávání opravných prostředků, jednání s protistranou včetně případné přípravy a uzavření dohody o mimosoudním vyrovnání. Bohaté zkušenosti máme i s vymáháním pohledávek svých klientů, se spory o náhradu škody, pracovněprávními spory a spory v oblasti nehmotných statků.

V rámci poskytování právní pomoci se zapojujeme do veškerých aspektů obchodních vztahů a zvláště se účastníme vyjednávání, koncipování a poradenství pro nejrůznější obchodní smlouvy, domácí i mezinárodní. Naše advokátní kancelář disponuje zkušenostmi s prováděním právního auditu v mnoha společnostech a odvětvích, včetně provádění Due Diligence. Náš přístup k právnímu auditu je cílený a závěrečná zpráva je vždy koncipována tak, aby přesně vyhovovala potřebám klienta. Vyžaduje-li to povaha řešené kauzy, popř. na přání klienta, spolupracujeme rovněž s odborníky v oblasti ekonomického, finančního a daňového poradenství či s auditorskými firmami.

Dále nabízíme možnost využití úschovné služby. Předmětem advokátní úschovy je zajištění právní jistoty stran, jestliže je jejich plnění podmíněno chováním protistrany či nějakou jinou skutečností. Z dlouholetých zkušeností víme, že investice do kvalitně poskytované úschovné služby se ve výsledku vyplatí. Pro potřeby finančních úschov vedeme samostatné účty vždy pro daného klienta, resp. daný případ. Vedení účtu je zcela transparentní a vzhledem k jejich pojištění nemusí mít klient o své finanční prostředky strach. Úschovné služby však nenabízíme pouze ve vztahu k finančním prostředkům, ale taktéž samozřejmě nabízíme úschovu dokumentů.

V případě naléhavé potřeby klienta jsme schopni zpracovat jím zadanou problematiku a vyhotovit požadovaný výstup (právní posouzení, návrh smlouvy atd.) i ve velmi krátkém časovém úseku.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v jazyce českém, anglickém, německém a slovenském.

Dále nabízíme i pomoc při ověřování podpisů na různých dokumentech, což zejména při podpisech kupních a jiných smluv, včetně uznávání závazků a postupování pohledávek, schůzích SVJ, valných hromadách a při dalších právních krocích má pozitivní dopady na rychlost řešení daných úkonů.


V případě sporu mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je možné mimosoudní řešení sporu u pověřeného subjektu. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.Sdělění k tzv. "AML (anti money laundering)" zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Advokát jako povinná osoba musí plnit povinnosti stanové výše uvedeným zákonem. Jedná se zejména o následující povinnosti:

- informovat klienta o poskytování služeb s ohledem na AML,
- identifikace klienta – advokát provede identifikaci, a to v případě, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí 1000 EUR, nebo pokud se jedná o podezřelý obchod, nebo počátek smluvního vztahu, nebo smlouva o pronájmu bezpečnostní schránky,
- je třeba provádět i následnou kontrolu klienta – toto se však netýká poskytování právních porad, ověřovanán právního postavení klienta, zastoupení v trestním řízení…,
- možnost odmítnout pokyn klienta, § 15 odst. 1 a 2 zákona – v případě, když se klient odmítne podrobit identifikaci, odmítne předložit plnou moc, neposkytne spolupráci při ověření předložených dokladů,
- § 20 odst. 1 zákona – kdy může advokát odložit příkaz klienta - pokud by nesplnění příkazu mělo následky uvedené tady: zmaření, nebo podstatně ztížení financování trestné činnosti, nebo dalších činností,
- pokud zjistí podezřelý obchod ve smyslu § 6 zákona, tak jej musí oznámit, s výjimkami uvedenými v zákoně, oznámení provede advokátní komoře.

Insolvence

Insolvenční správce Mgr. Leona Hartman, LL.M. a insolvenční správce Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. nabízí k prodeji majetek z majetkové podstaty dlužníků, jejichž jsou ustanoveným správcem. Majetek nabízeny k prodeji je k dispozici zde.


Mgr. Leona Hartman, LL.M.
 • Sídlo: Italská 834/34, 120 00 Praha
 • Provozovna Brno: Dobrovského 824/50, 612 00 Brno (út 9:00 - 15:00)
 • Provozovna Karviná: Studentská 1225, 735 81 Bohumín (pá 8:00 - 14:00)
 • Provozovna Mladá Boleslav: Luční 987, 293 06 Kosmonosy (čt 12:00 - 18:00)
Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M.
 • Sídlo: Dobrovského 824/50, 612 00 Brno
 • Pobočka Praha: Italská 834/34, 120 00 Praha (út 9:00 - 15:00)
 • Provozovna Karviná: Studentská 1225, 735 81 Bohumín (pá 8:00 - 14:00)
 • Provozovna Mladá Boleslav: Luční 987, 293 06 Kosmonosy (čt 12:00 - 18:00)
Mediace

Mediace je alternativním způsobem řešení sporů, prostřednictvím něhož se hledá smír mezi stranami, zejména v obchodních a rodinných vztazích, a to za účasti nezávislého a nestranného mediátora, který koriguje smírné vyřešení sporu mezi stranami.

Slovy daného zákona se mediací rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (strana konfliktu) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.


Výhodami mediace jsou:
 • výsledek sporu je v rukou stran, mediátor je víceméně pouze prostředníkem stran, který vede strany ke smíru
 • rychlé a relativně neformální řízení
 • nestranný a nezávislý mediátor
 • stavění běhu promlčecích lhůt
 • uzavření smíru mezi stranami v podobě mediační dohody

Aby byla zajištěna odbornost mediačního řízení, klade zákon určité požadavky na osobu mediátora. Mezi ně zejména patří bezúhonnost, vysokoškolské vzdělaní složení mediační zkoušky a zápis na seznam mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. 4. 2016


Nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů vstupuje v účinnost ke dni 25. 5. 2018. Vzhledem k opatřením, která mají být v rámci tohoto nařízení provedena, je toto téma pro mnoho subjektů aktuálním tématem již dnes.

Jak již uvádím výše, jedná se o nařízení, nikoli o směrnici, tedy nastává zde přímá závaznost, dojde ke zpřísnění stávajících národních předpisů, dále v rámci nařízení může dojít ke zpřísnění stávajících sankcí. Nařízení se dotýká všech subjektů, které jakkoliv zpracovávají osobní údaje o jednotlivcích v EU.Mezi nejdůležitější pojmy nařízení patří dle čl. 4:DPO – Data Protection Officer neboli Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Další novinkou výše uvedeného nařízení je taktéž zavedení pozice pověřence pro ochranu osobních údajů. Podle čl. 37 nařízení by měl podnik jmenovat pověřence v případech kdy:


  a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
  b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo
  c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Pověřenec má v podniku plnit roli koordinátora či pomocníka při dodržování pravidel ochrany osobních údajů, dále má plnit funkci jakéhosi prostředníka při komunikaci s dozorovými úřady.

Pokud si některý subjekt není jist, zda by měl v rámci své činnosti jmenovat DPO, je nutné provést interní analýzu, čímž se může předejít případným komplikacím poté, kdy nařízení nabude účinnosti.

GDPR PORADENSTVÍ

Jelikož se stále ohledně nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 objevuje mnoho nejasností, můžeme Vám poskytnout analýzu určenou přímo dle parametrů Vašeho podniku. Při zpracování interní analýzy můžeme poskytnout zhodnocení, které konkrétní body nařízení se Vás dotknou a v jakém směru, bližší rozbor případné právní problematiky nařízení, zhodnocení zavedení pozice DPO, určení potřebných profesních kvalit a znalostí DPO, doporučení nutných opatření.


Klientovi bezplatně sestavíme individuální cenovou nabídku dle jím zaslaných parametrů a požadavků ke zpracování.

GDPR ŠKOLENÍ


Individuální školení

Dle individuálních požadavků klienta můžeme mimo písemného zpracování interní analýzy taktéž připravit osobní školení sestavené na míru každého klienta. Za přínos osobního školení považujeme možnost přímé komunikace s klientem, který může během školení klást otázky školiteli. Na každé školení Vám připravíme zpracované podklady týkající se dopadu GDPR na Váš podnik. Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti školení podniků, ať už na úrovni nižšího, středního či vyššího managementu. Klientovi bezplatně sestavíme individuální cenovou nabídku dle jím zaslaných parametrů a požadavků.

Dle individuálních požadavků klienta můžeme mimo písemného zpracování interní analýzy taktéž připravit osobní školení sestavené na míru každého klienta. Za přínos osobního školení považujeme možnost přímé komunikace s klientem, který může během školení klást otázky školiteli.

Na každé školení Vám připravíme zpracované podklady týkající se dopadu GDPR na Váš podnik. Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti školení podniků, ať už na úrovni nižšího, středního či vyššího managementu.

Klientovi bezplatně sestavíme individuální cenovou nabídku dle jím zaslaných parametrů a požadavků.

AUDIOZÁKONY

Naše advokátní kancelář pro Vás připravila aplikaci Audiozákony. Jedná se o mobilní aplikaci, která Vám umožní poslouchat vybrané právní předpisy ve Vašem telefonu nebo tabletu. Více informací naleznete na www.audio-zakony.cz.

MAJETEK K PRODEJI

KONTAKTY

Hartman, Rychnovská
- sdružení advokátů


fakturační údaje:
Mgr. Leona Hartman, LL.M.
IČ: 71462481
DIČ: CZ7956193663

Dobrovského 824/50,
612 00 Brno

bankovní spojení:
2102736560/2700
IBAN:
CZ56 2700 0000 0021 0273 6560
UniCredit Bank

BRNO


Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M.
(ČAK: 11299, IČ: 71464514 )


brno@forteslegal.cz
+420 774 763 353
DS: indijv7


Dobrovského 824/50,
612 00 Brno

PRAHA


Mgr. Leona Hartman, LL.M.
(ČAK: 11484, IČ: 71462481)


praha@forteslegal.cz
+420 777 713 366
DS: 4w2ijy9


Italská 834/34,
120 00 Praha

INSOLVENCE


Ing. Bc. Marika Šmičková
(specialistka na oddlužení)


insolvence@forteslegal.cz
+420 777 713 101Dobrovského 824/50,
612 00 Brno
MAPA